האתר בהרצה... אנא התאזרי בסבלנות

שדרת האאוטלט

כל המותגים והחנויות
בשדרת האאוטלט הוירטואלית

תקנון האתר

תקנון פעילות גולשים – באתר הפסקת קפה להלן האתר https://hafsakatcaffe.co.il/   תודה שבחרתם לעשות שימוש באתר ואנו תקווה שתעשו בו שימוש יעיל, מעשיר ומהנה. ההשתתפות בפעילות באתר הינה בכפוף ליישום תנאי התקנון. התקנון יחול על תכני האתר באופן מלא, לרבות תחרות מתכונים, טריוויה, חדר בריחה, ו /או כל פעילות כזו או אחרת הנמצאים באתר זה, להלן "הפסקת קפה" בכדי להשתתף  בתחרות המתכונים "לוטוס" עליכם להיכנס לעמוד התחרות באתר, ולהוסיף מתכון בצירוף, שם המתכון, תוכן, תמונה, וכן פרטים אישיים כגון, שם פרטי, שם משפחה וכתובת אימייל. המתכון יפורסם באתר על פי שיקולי המערכת בלבד, יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, או במתכונים, וכן בתכנים ולמנוע את העלאתם או שיתופם, על פי שיקול דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר. הגולש, להלן שולח המתכון ו/או משתתף בתחרות – לאשר כי המתכון לא הועתק, וזהו מתכון שלו. כמו כן, תמונת המתכון – חייבת להיות של בעל המתכון בלבד. המתכון אשר נשלח, יפורסם באתר, ויצבור הצבעות. המתכון המנצח הוא זה, אשר יזכה להצבעות הגבוהות ביותר. בשיתוף או העלאת מידע, שירותים או תכנים לאתר, אתם מסכימים ומאשרים לנו ולמי מטעמנו לעשות שימוש במידע, שירותים או תכנים כאמור במסגרת האתר, להקליטם, להציגם, להפיצם, לפרסם, לשדרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, וללא צורך לקבל מכם אישור נוסף או לשלם לכם תמורה כלשהי בגין השימוש. כל שימוש שתעשו באתר הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, ואישורכם לתנאי השימוש מהווה למעשה התחייבות משפטית מחייבת מצדכם, והסכם בינינו וביניכם בכל הקשור לשימוש באתר.לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הנכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.

תנאי השימוש באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך  אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, אנו ממליצים לכם לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

להסרת ספק נבהיר כי תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

השימוש באתר – שימוש אישי ולא מסחרי

השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח. האתר מיועד לצורך בידורי כחלק מחווית גלישה באינטרנט ואין לעשות בו שום שימוש אחר.

 • המידע והשירותים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני שלנו או של משתמשים אחרים אשר הירשו לנו, ולנו בלבד, שימוש בזכויותיהם במסגרת האתר. לפיכך, הנכם מוזהרים שלא לעשות שום שימוש במידע או בשירותים הכלולים באתר מעבר לשימוש הרגיל במסגרת שירותי האתר, בטרם תבררו למי שייכות הזכויות במידע ובשירותים האמורים ותבקשו את אישורו לשימוש כאמור.
 • במידה והשימוש שאתם עושים במידע ובשירותים כולל חשיפת מידע על ידיכם במסגרת האתר, עליכם להביא בחשבון כי כל מידע המתפרסם באתר חשוף לעיניהם של משתמשים אחרים באתר וברשת האינטרנט. לפיכך, בחשיפת מידע כאמור אתם מוותרים למעשה על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם. ועליכם האחריות המלאה לאבטחת המידע או השירותים שפרסמתם או לכל נזק או פגיעה שיגרמו עקב חשיפת המידע או השירותים כאמור.
 • תנאים ומגבלות על השימוש באתר אנו מעודדים כמובן שימוש באתר, הן במידע ובשירותים המוצעים על ידינו, והן באמצעות העלאת תכנים על ידי המשתמשים, כחלק מעידוד חופש הביטוי והשיח הדמוקרטי. יחד עם זאת, כל שימוש באתר חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו. לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש באתר בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם:
  • אין לעשות שימוש במידע או בשירותים או בתכנים שהם כפופים לזכויות היוצרים או בגדר קניין רוחני של משתמשים אחרים, של צדדים שלישיים או שלנו, אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, למכור, להעביר, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי במידע או השירותים או התכנים, או כל חלק מהם,  ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות. למען הבהירות נציין כי האמור חל גם על שמות וסימנים מסחריים של האתר, פטנטים ומדגמים, סודות מסחריים, וכיוצב'.
  • אין להשתמש, לשדר, להעלות או לרשום באתר מידע, שירותים או תכנים פוגעניים, מאיימים, גזעניים, מסיתים' מטרידים או בוטים מכל בחינה כזו או אחרת, או המהווים פגיעה ברגשות הציבור או חלק ממנו.
  • אין להטריד, להפריע או להציק למשתמשים אחרים באתר, לעשות כלפיהם שימוש בשפה בוטה או גסה, מעליבה או פוגענית.
  • אין לשלוח באמצעות האתר הודעות סרק , דואר זבל, ספאמים, וכיוצב' אל המשתמשים האחרים או צדדים שלישיים שלא על-פי בקשתם

בעלות בזכויות יוצרים וקניין רוחני וזכויות השימוש בהם כל מידע, שירותים או תכנים אשר מקורם בנו, מצויים בבעלותנו המלאה והבלעדית ומטבע הדברים גם באחריותנו. השימוש באתר, במידע, שירותים או תכנים הכלולים בו מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באתר ובכפוף לשמירת זכויותינו. אין לעשות שום שימוש באתר, במידע או בשירותים השייכים לנו, כהגדרתם לעיל, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב', לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באתר ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש. משתמשים המבקשים להעלות או לכתוב מידע או שירותים באמצעות האתר – דעו כי בעשותכם כן אתם מתחייבים כי כל מידע או שירותים או תכנים המועלים על ידכם הינו בבעלותכם ובאחריותכם הבלעדית, כי כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בו שייכות לכם או השימוש בהם נעשה על פי הרשאה כדין, וכי אין בשימוש במידע על ידיכם או על ידינו או על ידי משתמשים אחרים, בבחינת הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים, זכות קנין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו או הפרה של כל זכות אחרת או הוראה של כל דין. דעו כי הפרת התחייבותכם דלעיל תחשוף אתכם להליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, בגין מעשיכם או מחדליכם, לרבות בגין נזקים שנגרמו למשתמשים אחרים, צדדים שלישיים או לנו.אין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים באתר, ללא אישור בכתב ומראש מבעל הזכויות. אנו רשאים גם בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. דעו כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים באתר, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. חשוב להדגיש כי אחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש באתר ולתוצאותיו מוגבלת בהתאם למפורט להלן:

 • אנו איננו אחראים לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבאתר, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, טיבו, אמיתותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיו, או לכל דבר אחר הקשור בו. לשם הבהירות נדגיש כי איננו אחראים להודעות בפורומים, בצ'אטים, לתכני אודיו או וידאו שמעלים או משדרים או מפיצים משתמשים אחרים באתר, לתגובות, דעות, עצות, התייחסויות או טוקבקים, לפרסומות, מודעות וכל חומר פרסומי אחר הכלול באתר, לתוכן כתבות, ידיעות, חדשות ומאמרים וכיוצב'.
 • אנו איננו אחראים לכל נזק או פגיעה או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למידע, לשירותים או לתכנים שמעלים המשתמשים לאתר, לרבות אובדן השחתה, עיוות, סילוף, מחיקה, קלקול, או שימוש שייעשה בהם. אנו ממליצים לגבות כל מידע, שירות או תוכן המועלה לאתר ולשמור העתק ממנו בטרם העלאתו לאתר.
 • אנו איננו אחראים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.
 • אנו איננו אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורם אחר שאין לנו שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של זכויות יוצרים, מבצעים או קניין רוחני כלשהו על ידי משתמשים באתר.
 • אנו איננו אחראים לקשר בין המשתמשים לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או לתוצאותיו ואיננו צד להתקשרות כזו ולא נישא בשום אחריות לנזקים או פגיעות שתהיינה כתוצאה מהתקשרות כזו.
 • אנו בכל מקרה לא נהיה אחראים בגין כל נזק ישיר שלא נגרם ברשלנות רבתי או בזדון מצדנו או מצד מי מטעמנו, או לנזק עקיף, מקרי, או תוצאתי, עונשי, או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג ומין,  לרבות עקב עיכוב או היעדר יכולת להשתמש באתר, אובדן מידע, שירותים או תכנים או אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו, הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש במידע, בשירותים או בתכנים שבאתר.
 • אחריותנו על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם נפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבאתר, ואף אם יוודע לנו על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו מקום בו צוין מפורשות לעיל כי איננו אחראים.
 • מקום בו התאפשרה העלאת או הצגת מידע או שירותים לאתר או הכללת קישור לאתרים אחרים לא יהא בכך משום הסכמה, תמיכה, סיוע, עידוד לשימוש, תרומה או חסות למידע או שירותים כאמור או לאתרים המוצעים על ידי אחרים. אין לפיכך אין לראות בעצם אפשרות העלאת המידע או השירותים משום קבלת אחריות מצדנו וכל הסתמכות שלכם על מידע או שירותים כאמור נעשים דעתכם ועל אחריותכם הבלעדית.

בשימושכם באתר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.

בנוסף אתם תהיו אחראים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן, פגיעה או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, עקב שימושכם באתר באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות הדין, וזאת מיד לאחר דרישתנו הראשונה.

דילוג לתוכן